Butlletí Benestar

Octubre – Novembre de 2017 – #97

Entrevista a fons

La necessària col·laboració entre el món local i el tercer sector.

© Diputació de Barcelona

© Diputació de Barcelona
Avui entrevistem el Joan Segarra, President de la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya (La Confederació) amb qui la Diputació de Barcelona hi treballa des del 2014 en el marc d’un conveni de col·laboració. 
La Confederació és l’associació empresarial que des de l’any 1997 agrupa i representa a les entitats del Tercer Sector que es dediquen a l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones. 
En el seu conjunt agrupa prop de 1.200 organitzacions que des d’una voluntat expressa no mercantil ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitats com per exemple l’acció social amb col·lectius de risc d’exclusió, el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció a la gent gran, les persones amb discapacitat, l’atenció precoç, la salut mental, l’educació infantil, etc.
Les transformacions socials i les noves problemàtiques que se’n deriven, plantegen importants reptes per a les administracions públiques. En aquest context, la Diputació de Barcelona entén que cal afrontar-ho des d’una perspectiva estratègica i d’integralitat, buscant la complicitat dels agents socials per treballar pel benestar de la ciutadania.
L’any 2014 es signà el primer conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i La Confederació. Des d’aleshores, s’està treballant per enfortir el sector amb el màxim i millor impacte per al món local.

Bon dia Joan i moltes gràcies per atendre’ns, per començar ens agradaria aprofundir una mica més en el paper de la Confederació, ens podries explicar quina és la seva funció?
La funció de La Confederació és representar i enfortir la dimensió socioempresarial del Tercer Sector Social de Catalunya. 

Les associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions que conformen del Tercer Sector Social treballen per la defensa dels drets socials, ja sigui dels infants, de la gent gran o de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat, entre molts d’altres. I per poder exercir aquesta defensa de drets, de forma indissociable cal també dedicar esforços a defensar que els serveis que duen a terme, majoritàriament públics, han de ser econòmicament viables i sostenibles. 
Des d’aquesta dimensió socioempresarial, La Confederació treballa també per contribuir al reconeixement del Tercer Sector Social com a sector generador d’activitat econòmica i ocupació; per fomentar la regulació del marc de relacions laborals; per reclamar un millor finançament del sistema de serveis socials; per incidir política i socialment  per la defensa d’un model de col·laboració públic-social que garanteixi la qualitat des serveis i el màxim retorn social, per sobre de consideracions merament econòmiques; per promoure la formació contínua dels professionals del sector; i, entre d’altres, per millorar la competitivitat empresarial del Tercer Sector Social en base a models de gestió propis de l’economia social (participació, governança democràtica, …).
I des d’un punt de vista intern, La Confederació també desenvolupa una funció d’intercooperació, posant a disposició del sector espais de  reflexió, intercanvi de bones pràctiques, construcció col·lectiva de coneixement i millora contínua.
Quins són els desafiaments del sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones?
Els reptes del Tercer Sector són múltiples i diversos. És indiscutible el paper del Tercer Sector Social en la construcció del nostre sistema de serveis socials i en general, a la cohesió social del país. El sector ha evolucionat i actualment, sota el nostre punt de vista, ha d’afrontar reptes de millora de la seva competitivitat, sent el màxim d’eficients possibles però reforçant els seus trets diferencials respecte altres operadors econòmics que també treballen en el sector de serveis d’atenció a les persones. 
Cal aprofundir en la vocació de transformació social per aconseguir una societat més justa i solidària; enfortir la capacitat d’incidència política i social del Tercer Sector com a agent clau de país; posar més en valor la tasca de treball en xarxa i de proximitat en el territori; demostrar dia rere dia que és possible una altra manera de fer economia, una economia més social al servei de les persones. Igualment, en un context on cada cop es parla més d’empreses socials, el Tercer Sector ha de reivindicar-se com a tal, com a organitzacions que, des del sense afany de lucre, aposten per models de governança democràtica, per la qualitat de l’ocupació, per la igualtat entre homes i dones, per la reinversió dels beneficis, etc.
Per què considereu important treballar amb la Diputació de Barcelona?
El Tercer Sector Social neix de la societat civil organitzada per donar resposta a necessitats socials de la ciutadania, especialment aquella que pateix situacions d’espacial vulnerabilitat. L’acció social té sentit des de la capil·laritat del treball de proximitat en el territori, prop de les persones. En aquest marc, bona part dels serveis que gestionen les entitats són de competència municipal i per tant, la col·laboració amb el món local és absolutament fonamental i prioritària.
És des d’aquest punt de vista que per La Confederació es clau disposar d’un marc de estable de treball amb la Diputació de Barcelona, com a ens municipalista de referència. Des d’aquest marc hi ha moltes coses a treballar conjuntament, cadascú des de la seva funció i especificitat, però sumant esforços i creant sinèrgies per avançar en els objectius compartits, entre els quals hi ha la millora del model de col·laboració entre les administracions locals i les entitats que treballen en l’àmbit de l’acció social en el territori.
Per aprofundir en la col·laboració actual entre la Diputació de Barcelona i la Confederació, ens agradaria saber en què es materialitza?
Doncs actualment, gràcies a aquest marc de col·laboració, des de La Confederació hem pogut posar en marxa la segona edició del Programa de millora de competències en matèria de contractació pública per entitats del Tercer Sector Social. Es tracta d’una iniciativa que entronca directament amb tres dels eixos de treball estratègics de La Confederació: el foment de la competitivitat empresarial del Tercer Sector Social; la millora de la contractació pública, garantint la qualitat dels serveis i el màxim retorn social; i finalment, la formació contínua dels professionals del sector. 
El Programa de millora de competències en matèria de contractació pública és una formació especialitzada de 20 hores de durada (5 sessions) que, a través d’un format àgil i pràctic, pretén donar eines a les organitzacions del Tercer Sector Social per tal d’afrontar les licitacions públiques en millors condicions; i alhora, promoure el  coneixement del marc legislatiu vinculat a aquesta qüestió.
Per acabar, quins reptes us plantegeu en l’àmbit de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones?
L’àmbit de la contractació pública està en un moment especialment interessant, doncs conviuen diferents propostes legislatives, totes elles derivades de les Directives Europees de Contractació Pública aprovades l’any 2014 i que tots els estats membres han hagut de transposar a la legislació nacional. Aquestes Directives han obert un món d’oportunitats pel nostre sector ja que constaten la importància i l’especificitat dels serveis dedicats a l’atenció a les persones, destacant la necessitat de prioritzar en la selecció dels proveïdors les qüestions de qualitat, de continuïtat, d’accessibilitat, de consideració de les necessitats específiques dels usuaris, sobretot els més desvalguts, per sobre de consideracions merament econòmiques. 
En paral·lel, i amb la voluntat de ser propositius, des de La Confederació estem treballant per, d’acord amb la legalitat, avançar definitivament cap a un model de col·laboració entre l’Administració Pública i la iniciativa social no lucrativa que permeti assegurar la qualitat, la sostenibilitat econòmica i l’eficiència dels serveis socials d’atenció a les persones; un model basat en el diàleg i la coresponsabilitat; un model que representi una aliança estratègica per assolir uns objectius compartits: garantir que les activitats tenen un efecte positiu en la vida de les persones, assegurant l’eficiència dels recursos públics i potenciant el màxim retorn econòmic i social de la inversió. Això ho concretarem en una proposta que presentarem públicament abans de final d’any.

Moltes gràcies per ser avui aquí i per compartir amb nosaltres la vostra experiència.