L’assistencialisme es defineix com el conjunt
d’accions desenvolupades per les institucions per proporcionar alleujament i
assistència a persones o col·lectius en situació de vulnerabilitat.
Històricament, s’ha fonamentat en la compassió i la pena cap al patiment dels
altres i s’ha concretat en la caritat o beneficència. I en el nostre país, molt
lligat a l’Església.

Aquest model d’intervenció, preponderant fins
el final de la dictadura franquista, va evolucionar cap a la construcció de
l’estat de benestar, amb les administracions públiques articulant serveis i
dispositius professionals, però sempre acompanyades de l’acció de les entitats
socials, que han hagut d’arribar allà on el servei públic no ho feia.

El model assistencialista, en tant que no ataca
la rel del problema i perpetua la situació de vulnerabilitat, no és la via
d’intervenció desitjable. Proporcionar serveis bàsics sense incorporar el
treball d’acompanyament, promoció i empoderament de la persona, no només no és
suficient, si no que pot contribuir a enquistar la situació.

És cert, però, que en situacions excepcionals
com catàstrofes naturals, conflictes bèl·lics o pandèmies, no hi ha altra opció
que donar resposta immediata a les necessitats bàsiques. Perquè a més, si no es
cobreixen, podem estar portant més persones i col·lectius a la vulnerabilitat.

Ara estem en un moment de pandèmia. No sabem
quant durarà. Però si que sabem que les conseqüències socials i econòmiques es
van incrementant dia a dia i continuaran fent-ho. Des de l’òptica de resposta
immediata a l’emergència, s’entén que durant els darrers mesos s’hagin activat mecanismes
en la línia de les polítiques assistencialistes. Però cal estar atents. Si el
que és puntual o excepcional es converteix en pràctica habitual, estem davant
de d’un model que es consolida.

Des del cooperativisme d’iniciativa social, en
tant que empreses socials que treballem en el sector social des del valors de
l’Economia Social, apostem per fugir de pràctiques assistencialistes i
paternalistes i aprofitar aquest moment de triple crisi sanitària, social i
econòmica per consolidar i incrementar l’acció social fonamentada en el
protagonisme de la persona, la solidaritat, la intercooperació, l’acció
comunitària i el canvi de model econòmic que ataqui la rel les causes
estructurals de l’exclusió social i la vulnerabilitat.  

Veiem amb preocupació que el discurs
assistencialista, encara present dins i fora del sector social, pugui estar-se
reforçant amb aquesta crisi. No ens enganyem; la Covid-19, si bé ha aturat
moltes coses, no és un parèntesi de res. Els qui per interessos ideològics o
d’altre tipus volen perpetuar les diferències socials i econòmiques, no han
deixat de fer feina. Ben al contrari. I les pràctiques des de
l’assistencialisme encaixen perfectament en les seves estratègies. Deia Jaume
Funes en un article d’aquest mateix digital: “No necessitem que es digui
allò de què ningú ha de quedar enrere. Només fer possible que no es vulnerin
els drets de ningú. No cal ajuda dels rics als més pobres. Tan sols volem que
no augmenti el nombre de pobres”.

Sorprèn també que la majoria d’administracions
públiques, de dreta a esquerra i amb poques excepcions, hagin apostat per
aquests models assistencialistes, sovint amb estranyes aliances amb filantrops,
“influencers” i altres famosos, sense activar, alhora, polítiques econòmiques i
socials de mig i llarg termini per front a les conseqüències de la pandèmia i
aprofitar el moment per apostar per un canvi de paradigma. Dotar econòmicament
a fons perdut determinats dispositius d’acció immediata era necessari en un
primer moment; però caldria començar a treballar decididament per definir
polítiques valentes: més inversió social, enfortiment dels serveis públics,
suport a les entitats i empreses socials de serveis d’atenció a les persones,
foment de l’economia social, polítiques fiscals redistributives,… Calen
polítiques de fons, de llarga distància, que ataquin les causes de la pobresa i
garanteixin els drets socials. No caiguem en el parany de l’emergència, en el
parany de l’assistencialisme.

Estem en mig d’una tempesta mai vista, però no
ens podem conformar en sortir-ne com sigui; hem d’aspirar a sortir-ne més
forts. Estem parlant de construir un sistema social, polític i econòmic que
faci possible enfortir serveis i garantir drets, per permetre a tot ciutadà
mantenir el nivell de vida necessari per participar com a membre ple de la
societat. Accés a serveis sanitaris, educació, prestacions de desocupació o
atenció a discapacitats o gent gran. Però també a feina i habitatge digne,
cultura, lleure pels infants o defensa jurídica. Un estat que garanteixi també
la participació social i política i asseguri la redistribució de la riquesa
mitjançant una fiscalitat justa i equitativa.