Segons les dades de l’Enquesta
de l’ús del temps, Catalunya 2010-2011, d’Idescat, recollides a la magnífica
base de dades creada per L’Institut per
a l’Estudi i la Transformació de la vida Quotidiana (IQ)
, hi ha diferències
significatives entre homes i dones en la manera d’ocupar les hores del dia. Els
rols de cada gènere incideixen clarament en la priorització de les activitats a
les que es dedica més temps.
L’estudi distribueix el temps
d’un dia en sis conceptes: treball remunerat, treball no remunerat (llar i
família), estudis, aficions/vida social, treballs voluntaris i
transports/altres. L’anàlisi de la distribució per sexe ens diu que els homes
continuen centrant la major part dels seus esforços en el treball remunerat,
convertint-se la majoria de les vegades en els aportadors principals dels
recursos econòmics de la unitat familiar. En canvi les dones mantenen el seu
paper de cuidadores principals de les famílies: organització de la llar,
compra, cuina i neteja, cura dels fills i filles i assistència a les persones
grans de la casa. Això fa que el temps dedicat a aquestes tasques dobli el
dedicat pels homes.
A més, la incorporació
generalitzada de la dona al mercat de treball fa que aquesta acabi assumint la
doble jornada, sovint sense la col·laboració necessària de la parella. Aquest
fet es veu reflectit en la dada que diu que la suma del temps invertit per les
dones al treball remunerat i no remunerat és molt superior.
I sembla que no és una qüestió
de generacions. Una altra enquesta d’aquest mateix estudi indica que en els cas
de les persones de menys de 25 anys, les noies dediquen més de dues hores al
dia la llar, mentre que els nois no arriben a l’hora i quart.
Sembla doncs que tot i els
avenços en molts aspectes, algunes coses no canvien. Les dades del 2011 són,
segurament perfectament vàlides pel 2013. I hi podríem sumar que els estralls
de la crisi i les dificultats econòmiques de moltes famílies catalanes han
afegit paràmetres nous a aquesta realitat. El gran atur masculí en sectors
concrets d’activitat ha fet que la feina de la dona i el seu sou hagin
esdevingut l’única entrada de recursos a la llar, sovint sense que aquesta hagi
vist disminuïda la seva dedicació a les feines de la casa.

El dia només té 24 hores?
Sembla que per algunes es queda curt. Potser que ens hi posem, companys.