No estic acceptant les coses que no puc canviar,
estic canviant les
coses que no puc acceptar.”

Angela Davis (activista
i política)

Passen les setmanes i seguim sense Govern efectiu. Esperem que ben aviat
els nostres polítics escoltin el clam dels diferents sectors econòmics i
socials sobre la necessitat de tenir-lo ja per activar totes les polítiques
necessàries per fer front a les greus crisis que ens afecten.

Des del Tercer Sector Social, com ja sabeu, esperem disposar
d’interlocutors per començar a treballar, entre molts altres temes, el triple
marc legislatiu que ha de transformar la relació del sector amb les administracions
públiques: Llei d’Economia Social i Solidària, Llei d’Acció Concertada per la
gestió de serveis públics d’atenció a les persones i Llei del Tercer Sector
Social.

La Llei d’Acció Concertada serà la que permetrà avançar de manera
definitiva cap a la millora de la qualitat dels serveis i la seva
desmercantilització, posant a les persones al centre de l’acció. Diferents elements
ens indiquen la ferma voluntat d’avançar de manera valenta cap aquí. Més enllà
dels compromisos electorals de la darrera campanya i de les declaracions durant
els procés de negociació per la constitució del nou Govern, des que el desembre
del 2017 La Confederació va presentar la primera proposta d’articulat de llei
han passat moltes coses:

         
Les Bases de la llei d’economia social i
solidària. Impuls d’un marc normatiu que reconegui l’economia social i
solidària i la seva voluntat per transformar l’economia
, d’octubre del
2020, recull a l’apartat “Impuls de nous mecanismes de col·laboració pública,
social i comunitaria” el següent:
Les organitzacions de l’ESS que treballin
en l’àmbit del servei d’atenció a les persones de caràcter social de
titularitat pública hauran de tenir la consideració d’entitats sense ànim de
lucre segons la legislació vigent. També podran gestionar aquesta tipologia de
serveis altres organitzacions que, encara que no siguin a priori formes
empresarials tradicionals de l’ESS, compleixin els principis i els valors que
defineixen les organitzacions de l’ESS, així com els requisits que preveu la
Llei per acreditar-se com a tal. En aquest cas, hauran de recollir
estatutàriament la no distribució de dividends i la seva destinació a
l’objectiu social, amb els límits màxims que la normativa permeti segons la
seva forma jurídica.
 

          
El mandat del Parlament de Catalunya perquè el
Govern aprovi, en el termini de dos anys, un projecte de llei per a revisar el
marc regulador de la gestió concertada de naturalesa no contractual per a la
prestació de serveis de caràcter social (disposició final segona de la
Llei 5/2020,
del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el
medi ambient).

          
La regulació del concert social que va
desenvolupar el propi Govern de a Generalitat de Catalunya a través del
Decret
69/2020
, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada
en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.

          L’Acord per una
Catalunya Social
signat amb la Generalitat de Catalunya el Juliol
del 2020 i que recull explícitament el compromís per elaborar la Llei d’Acció
Concertada.

Mentre esperem al Govern, des de La Confederació estem treballant en la
revisió i actualització del document de proposta. Esperem tenir-lo enllestit i
fer-lo públic durant les properes setmanes. I paral·lelament a la incidència
política, no oblidarem la necessitat de continuar explicant el contingut de la
nostra proposta al conjunt de la societat i buscar complicitats amb tots els
agents socials implicats.