En el cas de les associacions o altres formes
jurídiques associatives, no existeixen tantes experiències com en altres
fórmules jurídiques pel que fa a la transformació en
cooperativa

Però els darrers anys, el desenvolupament de la
col·laboració entre les administracions públiques i la iniciativa social
mitjançant la prestació de serveis en forma de concertació, contracte o
convenis ha suposat un canvi important en el sector social.

Moltes associacions, nascudes originàriament des del
voluntariat i amb un objecte social vinculat a la defensa de drets de
determinats col·lectius, han evolucionat cap a entitats, que sense perdre
l’objectiu fundacional, han incrementat de manera important la seva activitat
econòmica.

És en aquest punt, amb l’augment de l’activitat
empresarial, que habitualment va acompanyada de l’increment del personal
contractat i de la revisió d’alguns aspectes del projecte, que algunes
associacions es plantegen l’evolució cap a la fórmula cooperativa com opció
jurídica i de model que s’ajusta millor a la nova realitat i permet incorporar
una millora en la participació de les persones membres. 

En el cas de les associacions, a més de parlar de
transformació, hauríem de parlar també de creació, ja que en molt dels casos
s’opta per posar en marxa el nou projecte cooperatiu conservant viva
l’associació i fent-la sòcia col·laboradora de la cooperativa.

La decisió de mantenir o no l’associació depèn de
diversos factors, en alguns casos de tipus identitari o missional i en altres
de més utilitaris.

Sigui en forma de transformació, sigui creant la
cooperativa per articular l’activitat econòmica, el procés permet enfortir el
projecte amb tot el que aporta aquesta fórmula professional amb valor social.

A més, el caràcter no lucratiu queda garantit a través
de la cooperativa d’iniciativa social, forma contemplada per llei que demana
constituir-se sense afany de lucre entre d’altres condicions.  


Aquestes i altres són algunes de les reflexions que
diverses associacions del nostre país es fan davant els nous escenaris que es
dibuixen en el sector social producte de la crisi econòmica, valorant que la
cooperativa amb caràcter d’empresa social pot ser una bona opció de futur.