Article publicat a: 


Afirmava la politòloga Hannah Arendt que “Qui no s’interessa pels afers públics, haurà
de conformar-se amb el fet que altres decidiran sense tenir-lo en compte”.
Tot i no ser una disciplina nova, parlem de segles d’història, si que estem davant 
una realitat que cada cop agafa més força i protagonisme. Els afers
públics engloben el conjunt de processos i estratègies que duen a terme grups
organitzats per defensar els seus interessos i exercir influència en la presa
de decisions sobre lleis o polítiques públiques.

Simplificant molt, estaríem parlant del que habitualment es coneix com
incidència política o lobby. Aquest darrer terme adquireix molts cops una connotació
negativa, provocada per l´ús poc transparent i deshonest per part d’alguns
individus i grups del que hauria de ser la legítima influència en els poders
públics, provocant d’aquesta manera una percepció errònia de la relació entre
administracions públiques i societat. Ben al contrari, cal recordar que la
societat civil i la iniciativa social oblida sovint que tan legítima és
l’aspiració dels partits a ostentar el poder com la de les organitzacions i els
grups d’interès per influir en ell. És una acció profundament democràtica que
reforça el procés polític.

La major part dels sistemes democràtics es fonamenten en la representació i
es complementen, con element de millora en diferents formes de participació,
més o menys directa. És aquí on caldria reforçar el diàleg entre allò públic i
allò privat per garantir la qualitat de la presa de decisions. Aquest diàleg, o
la pràctica del que anomenem afers públics es fonamenta, entre d’altres, sobre
dos pilars principals: estratègia i comunicació.

Pel que fa a l’estratègia, qualsevol organització, entitat o empresa que
vulgui garantir l’èxit de l’impacte de la seva intervenció en l’espai públic,
ja sigui directament o amb la col·laboració de professionals externes, haurà de
tenir clarament definits els objectius, revisar permanent les decisions
tàctiques, controlar l’eficàcia de les tasques diàries i reduir els ric
d’error. Massa sovint, especialment en el sector de l’economia social i el tercer
sector es desenvolupa una tasca ingent d’incidència pel que fa a hores i
esforços dedicats i recursos invertits, sense que la valoració dels resultats
obtinguts doni les respostes esperades. Cal en aquest sentit revisar
l’eficiència de les accions.

Complementàriament, el discurs és clau per aconseguir incloure el nostre
relat en el debat públic. Això vol dir proposar solucions, alternatives i nous
models. En el cas del sector social, tot i que aquests darrers anys s’ha
començat a entendre la importància de la comunicació com a part de
l’estratègia, queda un llarg camí per fer. Us sona allò de fer servir conceptes
que només entenem el quatre del sector? Frank Luntz estableix al seu llibre “Words
that work” una de les regles bàsiques de la comunicació: “no és el que
dius, és el que escolten”. Sovint oblidem la importància d’adaptar el
missatge al públic al que ens dirigim i fem servir el mateix per a tots.

Es tractaria doncs de posar sobre la taula propostes que afavoreixin un canvi
de mirada en la relació entre les administracions públiques, les empreses i les
entitats socials, passant de l’interès legítim de cadascuna de les parts a una
cocreació real de solucions i respostes per generar polítiques públiques
innovadores i transformadores. Aquest canvi hauria de conduir a la generació
d’un nou paradigma que pot esdevenir la base i model per resoldre problemes i
avançar en el coneixement. No es tracta només d’influir en una decisió, sinó
que totes les parts siguin escoltades en el procés d’aquesta presa de decisió
per garantir l’equilibri.

Cal assenyalar la possibilitat de treballar de manera bidireccional. No
només es tracta de la tasca d’incidència que poden fer les entitats i empreses
amb els poders públics; també fora bo oferir a les administracions públiques
propostes que permetin incrementar el seu coneixement dels actors socials i
empresarials i millorar la manera de relacionar-s’hi. És el que podríem
anomenar lobby invers.

Des de propostes radicalment democràtiques i transparents, cal avançar doncs
cap a la definició d’un lobby social que permeti la participació al procés de
presa de decisions públiques de les diferents veus, millori la interlocució del
govern amb els representants de la societat civil, faciliti la presa de
decisions a partir d’evidències i aprofundeixi en sistemes de rendició de
comptes i de càlcul de l’impacte de les polítiques públiques. Com més
informació i comprensió tingui el decisor sobre un assumpte, menys recel tindrà
per regular-hi i més qualitat tindrà la regulació resultant. En un entorn
competitiu, aquelles organitzacions que vulguin veure incrementats els seus
recursos i la seva influència hauran de ser capaços de mesurar què aporten.