Publicat a:

Les dades ens indiquen
que una part important de l’activitat empresarial de les cooperatives es centra
en la gestió de serveis públics, a partir les diferents modalitat de
contractació i concertació. Aquest fet global és especialment significatiu en
sectors concrets com el de l’atenció a les persones. 
Darrerament estem
assistint a una actualització i re-definició dels conceptes vinculats a la
relació entre administracions i gestors en la contractació pública. Per una
banda, les noves formes i propostes polítiques proposen revisar el concepte
clàssic de cooperació pública-privada i treballa a partir del que s’ha anomenat
col·laboració pública-social o, en
alguns casos, col·laboració pública-cooperativa.
I per l’altra, la influència d’algunes directives europees referides a la
matèria, estan afavorint una certa re-orientació de la contractació pública com a eina per potenciar models
empresarials i de gestió vinculats a l’economia social
.
Aquests darrers anys les cooperatives han fet, en el marc
de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, un important esforç
per enfortir tots els aspectes vinculats a aquests qüestió. Presentem en aquest
article dues de les accions més representatives, impulsades amb el doble
objectiu de donar compliment a l’objectiu
missional
de treballar amb les administracions públiques per donar resposta
a les necessitats socials i posicionar alhora el model empresarial cooperatiu com un dels referents en la
contractació pública.
ValorSocial.coop

Avui en dia ningú posa en dubte el valor diferencial de
les cooperatives: un model empresarial que posa a la persona per sobre del
capital i que ens permet avançar en la construcció d’una economia més justa i
solidària. Però a l’hora d’argumentar i posar xifres a aquesta aportació de
valor, moltes vegades ens trobem que no disposem de dades concretes: sabem explicar el que fem i com ho fem,
però ens costa explicar el que aconseguim
.


És per això que la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya va
impulsar l’any 2016 un procés participatiu destinat a crear un model que ajudés
a mesurar el valor social que generen les cooperatives, el seu impacte social,
econòmic i ambiental. Era la manera de demostrar
a la societat que les cooperatives estem multiplicant els recursos que rebem
,
generant valor a tots els nostres grups d’interès: persones treballadores i
sòcies, clients, administracions públiques, comunitat local i societat,…

El procés impulsat per la Federació, va culminar amb el disseny i implantació
d’un sistema de càlcul de l’impacte de
les cooperatives
que permet a totes les empreses federades:
§  Conèixer (identificar i mesurar) les activitats que estem
realitzant i els seus resultats: canvis que produeixen sobre els diferents
grups d’interès
§  Comunicar dins de l‘organització: cada
persona de l‘organització contribueix a generar aquests canvis aportant valor
§  Demostrar i argumentar davant les
administracions i inversors que els diners que aporten no és una despesa, sinó
una inversió (gestió responsable)
§  Explicar-ho a la societat
Disposem així d’un model propi, així com d’una plataforma
on-line que permet que les cooperatives puguin realitzar el seguiment dels
diferents indicadors, comparar-se al llarg del temps i amb entitats similars. A
més, ens permet obtenir una informació
agregada del valor global que aporten les cooperatives
de treball a
Catalunya.

Però més enllà de la importància que aquesta eina té per mesurar el nostre
impacte social i retorn econòmic, entenem que serà important per alguns
aspectes clau que tenen molt a veure amb el paper de les cooperatives en la
gestió de serveis públics:
§  Per tenir
dades agregades de sector.
L’avaluació és una eina clau que permet incrementar la transparència, la
confiança i l’eficiència de les entitats
§  Per generar confiança, de cara a la societat
i els principals contractants
§  Per identificar estalvis i sinergies que
les cooperatives aporten a la societat i que siguin reconegudes per les
administracions contractants
§  Per diferenciar-se respecte altres models
mercantils, en els que pot prevaler l’eficiència econòmica
§  Com a estratègia davant el context actual, amb
ingressos decreixents i necessitats socials creixents
Fa ja més de vint anys que la Sectorial d’Iniciativa
Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya va decidir
vehicular la seva tasca d’incidència de la mà de les altres entitats del tercer
sector social, participant activament en les plataformes representatives i
treballant de manera conjunta en defensa dels interessos del sector dels
serveis d’atenció a les persones.

Un dels aspectes estratègics en aquesta incidència es de fa un temps el dels
models de col·laboració pública-social, relació en la que el tercer sector es
reivindica com a aliat estratègic de les administracions en aquest àmbit
d’activitat. Des de la premissa “del què fem,” i “del com ho fem
La Confederació Empresarial del
Tercer Sector
ha elaborat el document “
Cap a un model de col·laboració
pública-social en la provisió de serveis d’atenció a les persones: visió i
propostes del Tercer Sector
”, un text que vol contribuir a visualitzar i explicar,
més i millor, el valor d’aportació de les cooperatives d’iniciativa social i
les altres entitats del tercer sector.
El què fem està
clar: gestionem serveis, fonamentalment de titularitat pública, en diferents
àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural,
l’atenció domiciliària, l’educació infantil, la intervenció social amb infants,
joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat
física, la discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o
l’atenció precoç, entre d’altres.
Però, com ho fem?
Doncs des de la no
lucrativitat i la reinversió dels beneficis
 en la millora dels serveis
i de la comunitat; amb vocació de transformació
social
, potenciant un desenvolupament
econòmic i social sostenible
; des d’una contrastada trajectòria, amb organitzacions especialitzades i
professionals altament qualificats
; també amb vocació de servei públic i per tant, des de la
coresponsabilitat amb la ciutadania i la defensa dels drets socials; amb
el compromís de generar una
ocupació de qualitat
, equitat en la redistribució de la riquesa i promoció
d’un mercat laboral integrador; amb una demostrada capacitat de generar respostes innovadores a necessitats complexes;
i també amb un clar compromís amb
l’acció comunitària
, ben arrelats al territori i practicant el treball en
xarxa.
Aquest valor diferencial del Tercer Sector Social i la
voluntat de no ser un proveïdor més és el que proposa el document. Apostant per
un nou model de col·laboració entre l’Administració i el Tercer Sector que
permeti assegurar la qualitat i
l’eficiència dels serveis públics
 d’atenció a les persones; un model
basat en el diàleg i
la coresponsabilitat
; un model que, d’acord amb la legalitat,
representi una aliança estratègica
per assolir uns objectius compartits
: garantir que les activitats tenen un
efecte positiu en la vida de les persones, assegurar l’eficiència dels recursos
públics i potenciar el retorn econòmic i social de la inversió.

Un document, en resum, que vol esdevenir una proposta al
nostre govern i als nostres ajuntaments per
construir de manera conjunta un model català de col·laboració en la
gestió dels serveis a les persones
.